Ochrana osobních údajů – GDPR

Obchodní společnost ENERGO KD s.r.o., se sídlem Králův Dvůr, Tovární 391, PSČ 267 01, IČ: 48951412, DIČ: CZ48951412, zapsaná v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 29752 (dále jen Provozovatel) se zavazuje při nakládání s osobními údaji Klientů jednat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a informací č. 101/2000 Sb. a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Poskytnuté údaje bude provozovatel používat pouze za účelem vyřízení úkonů souvisejících s daným právním vztahem. Klient registrací souhlasí se zpracováním svých osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Provozovatel se zavazuje takto získané údaje a informace užívat výhradně pro svou vnitřní potřebu a neposkytovat je třetím osobám. Výjimku představuje jednání provozovatele s třetími osobami, které se podílejí na splnění závazků z uzavřených smluv s Klienty. Těmto třetím osobám budou osobní údaje Klientů poskytovány pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění příslušných závazků ze Smluv. Provozovatel si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku svého zboží a služeb Klientům, Klient má však právo odmítnout při registraci nebo i později využití svých osobních údajů pro marketing a v takových případech je provozovatel povinen tyto údaje Klientů ze svého informačního systému po vyřízení obchodního případu odstranit. Vyřazení Klienta z marketingové databáze je možné provést požadavkem zaslaným na emailovou adresu energokd[@]energokd.cz.

K čemu Vaše osobní údaje využíváme?

Vaše údaje po udělení souhlasu k následujícím účelům:

– Odpovědi na vaše dotazy a informování zákazníka o nových a změněných službách

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu tří let s tím, že nová tříletá lhůta počne běžet ode dne, kdy uskutečníte poslední objednávku. Poté budou vaše osobní údaje smazány, nebudete-li souhlasit s prodloužením zpracování osobních údajů.

Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme. Pokud jsou tyto údaje nesprávné nebo neúplné, můžete požádat, abychom tyto informace opravili nebo odstranili. Vaše údaje nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví nebo jiné opodstatněné důvody, jako jsou nevyrovnané dluhy. Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že naše společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR. V případě uplatnění výše uvedených práv se na nás můžete obracet na emailové adrese energokd[@]energokd.cz.